Ons onderwijs

De missie en visie van OBS de Vlinder

De missie van OBS De Vlinder


Elke school moet weten welk doel zij dient door het bestaansrecht van de school te beschrijven: de missie. De missie van OBS De Vlinder is als volgt beschreven:

"OBS De Vlinder is een school waar een team werkt dat staat voor een positieve ontmoeting met haar leerlingen en gaat voor een kansrijk leerstofaanbod, waarbij het aanleren van de basiskennis het uitgangspunt is voor verdere ontwikkeling, zodat alle leerlingen de kans krijgen om hun vleugels, als kleurrijke vlinders, uit te slaan bij ons op school en ook in het vervolgonderwijs."

Onze leus is:
Kom voor sfeer, ontmoet, ontdek en leer!

Onze kernwaarden
Onderstaande vier kernwaarden liggen aan de basis van ons pedagogisch handelen:

1. Veiligheid
2. Vriendelijkheid
3. Vertrouwen
4. Verantwoordelijkheid

  Onze uitgangspunten hierbij zijn (Stevens, 2008):
  1. Veiligheid, competentie Autonomie: ik wil het…
 • Ik ken mijn eigen grenzen en respecteer die van een ander.
 • Ik denk na voordat ik iets doe.
 • Ik loop weg (na het stopteken) als een ander onaardig tegen mij doet.
  2. Vriendelijkheid, competentie Relatie: Ik kan het net als anderen…
 • Ik kan keuzes maken t.a.v. mijn eigen ontwikkeling (ook al worden de keuzes gekleurd door loyaliteit).
 • Ik ben vriendelijk en beleefd tegen iedereen.
 • Ik kijk en luister met aandacht.
 • Ik houd rekening met een ander.
  3. Vertrouwen, competenties Relatie en Competentie: ik kan het (net als anderen)….
 • Ik doe ertoe.
 • Ik kan relaties aangaan met anderen.
 • Ik ben competent en ben succesvol in wat ik doe.
  4. Verantwoordelijkheid, competentie Engagement: ik help jou……
 • Ik praat op een rustige toon.
 • Ik toon interesse en respecteer een andere mening.
 • Ik voel mij sociaal en moreel betrokken bij anderen.

Onderwijs
Er wordt onderwijs verzorgt aan kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd binnen het leerstofjaarklassensysteem. Binnen het leerstofjaarklassensysteem werken we in niveaugroepen voor de vakgebieden: Nederlandse taal, spelling, rekenen en lezen. Daarnaast zijn andere vakgebieden ook belangrijk: wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.
In de lessen wordt consequent het directe instructiemodel gehanteerd. Er wordt gehandeld vanuit voorspelbaarheid. Het betekenisvol leren, het leren binnen een context, staat centraal. Het product (of de resultaten) en het proces leren zijn allebei belangrijk.

Leerlingen
Voor kinderen zijn veiligheid, duidelijkheid en structuur belangrijk. Het biedt voorspelbaarheid. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en van zelfredzaamheid. Iedereen wordt gerespecteerd en leert samenwerken.

Personeel
De talenten van de personeelsleden worden ingezet en verder ontwikkeld.
De leerkrachten hebben kennis van de omstandigheden en achtergronden van de leerlingen die de school bezoeken. Kinderen worden onderwezen onder voorspelbaar leerkrachtgedrag. Er heerst op school een professionele cultuur. We vormen een schoolteam met respect voor elkaar; er wordt met, aan en van elkaar geleerd. We geven elkaar feedback om elkaar als collega te helpen in de ontwikkeling. We denken in en werken aan oplossingen. We streven naar een professionele houding (van Emst, 1999).

De visie van OBS De Vlinder


Naast een missie heeft elke school een gezamenlijk richtpunt, een visie, nodig. Een visie geeft een ideaalbeeld van een gewenste toekomst, werkt uitdagend en inspirerend, motiveert tot vernieuwing en levert als zodanig een bijdrage aan het toekomstig beleid. Kortom, een visie is richtinggevend, motiveert en geeft binding. De visie van OBS De Vlinder is als volgt geformuleerd:

‘‘Leren begint met verwondering. Op De Vlinder ontmoeten de leerlingen, in een sfeer van veiligheid, de wereld om hen heen.
Onze leerlingen ontpoppen zich gedurende hun schooljaren tot mooie, unieke en kleurrijke vlinders. Dit doen we door de leerlingen te stimuleren om de wereld te ontdekken en te begrijpen: de wereld van de taal, de wetenschap, de natuur, maar ook de wereld van de kunst en cultuur en bovenal van de eigen gevoelens en die van de ander. We leren onze leerlingen authentiek te zijn en eigenaar te worden van hun eigen leerproces."


De definitie van goed onderwijs baseren wij op onderstaande kenmerken: • Cognitieve doelen staan niet los van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonder emotionele en sociale vaardigheden hebben cognitieve vaardigheden weinig waarde. Bij verstoring ervan kan het leerproces belemmerd worden of zelfs geheel blijven steken.
 • Ieder kind wordt gewaardeerd om dat wat het presteert in relatie tot de mogelijkheden, inzet en motivatie. Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van leer -, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen is dan ook onze core-business.
 • Leerkrachten verzorgen onderwijs op maat, waarbij het directe instructiemodel uitgangspunt is en de leerlingen actief betrokken worden bij de instructie door interactief les te geven en werkvormen te hanteren die ervoor zorgen dat de leerlingen gemotiveerd zijn om het doel van de les te halen.
 • Teamleden, ouders en leerlingen gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en respect. Dat betekent dat we naar elkaar luisteren, elkaar respecteren en elkaar open en eerlijk tegemoet treden. De betrokkenheid van ouders is van groot belang, omdat we immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding van hun kinderen. De ouders worden structureel betrokken bij schoolse activiteiten. In dit geheel is een goede communicatie onontbeerlijk.

De school heeft als onderwijsinstelling een verantwoordelijkheid in de vervulling van een aantal psychologische behoeften (Stevens, 2008) CARE:

 • Competentie (ik kan het): Het vervullen van de behoefte aan competentie betekent dat het kind ervaart om handelingsbekwaam en succesvol te zijn.
 • Autonomie (ik kan het zelf): Het kind moet zelf keuzes kunnen maken ten aanzien van zijn eigen ontwikkeling, ook al worden de keuzes gekleurd door loyaliteit. Onderwijs kan, hoewel in beperkte mate, helpen door de leerling als persoon te benaderen die er toe doet.
 • Relatie (ik kan het net als anderen): De vervulling van deze behoefte vereist een veilige omgeving waarin het kind erkenning ervaart om wie hij is. Wederzijds vertrouwen heeft tijd nodig en kan alleen ontstaan als de school een veilige plaats is, waarin het kind relaties aan kan gaan met leerkrachten en andere leerlingen.
 • Engagement (ik help jou): De leerling is betrokken bij dat wat er in de klas, in de school gebeurt.