Ter Apel, 16 maart 2020


Geachte ouder(s) / verzorger(s),


Wij bevinden ons in een uitzonderlijke situatie als samenleving en we weten niet wat de crisis voor gevolgen heeft op dit moment. Er is onrust, er heerst angst, maar ook zijn er veel vragen. Is dit een verkoudheid waar ik voor thuis blijf? Wat doen we als het Coronavirus onze omgeving treft? Kunnen we ons werk blijven doen?
Op dit moment hebben we geen antwoorden, maar wel adviezen. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en zorg dat je gezond blijft. Neem de adviezen van het RIVM serieus en kijk waar we elkaar kunnen helpen.

Thuiswerkmogelijkheden
Het is fijn om te merken dat iedereen in deze situatie de school steunt. De situatie gaat, in elk geval, tot 6 april duren en daarom hebben we afspraken gemaakt over de thuiswerkmogelijkheden voor de leerlingen. Het schoolteam is druk bezig (geweest) met het samenstellen van lespakketten voor thuis. In de afgelopen periode hebben we de citotoetsen van de leerlingen geanalyseerd en op grond van deze analyses hebben de leerkrachten lespakketten samengesteld per instructiegroep afgestemd op de individuele leerling. Voor de komende weken zetten wij vooral in op herhaling van de leerstof en de zogenaamde ‘reparatiedoelen’.

Onze visie op leren is gestoeld op Marzano (2012) die zegt dat een goede instructie essentieel is en dat leerlingen echt leren door instructie, inoefening en het toepassen van het geleerde. Daarom kiezen we in eerste instantie voor herhaling van de leerstof van de afgelopen periode.

Noodopvang
Ten aanzien van de noodopvang willen wij u vragen om zoveel mogelijk de opvang zelf te regelen. Indien nodig kunt u aangeven of noodopvang door de school noodzakelijk is. Alleen leerlingen die geen verkoudheidsklachten en/of koorts hebben, kunnen door de school worden opgevangen. Wij verzoeken u om dit voor morgenmiddag 12.00 uur aan te geven via het mailadres: directie.devlinder@o2sv.nl.
Graag het volgende duidelijk in de mail vermelden: de naam van de leerling, de groep en voor welke dagen/dagdelen opvang nodig is.

We gaan uit van de criteria zoals deze door onze overheid zijn aangegeven. De daarbij behorende beroepenlijst kunt u nakijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-corvid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Afhalen en brengen lespakketten
In het lespakket voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 zit een begeleidende brief met adviezen en tips van de leerkrachten over wat u met uw kind kunt gaan doen. In de lespakketten voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zit een taak, waarin per dag wordt beschreven wat uw kind kan maken en/of leren. Mochten er vragen zijn dan zijn de leerkrachten op hun werkdagen, via PARRO, beschikbaar van 10.00 uur tot 13.00 uur.

De lespakketten liggen dinsdagmiddag 17 maart klaar. We willen graag dat de lespakketten gefaseerd worden gehaald door de leerling uit de klas. Ouders graag buiten wachten en we verzoeken u om de school niet in te gaan. De leerkracht zal de leerlingen verwelkomen bij de eigen ingang van de school. Voor een leerling die verkoudheidsklachten heeft, mag een ouder het lespakket op het afgesproken tijdstip op komen halen. Graag maandagmiddag 23 maart het pakket inleveren en het nieuwe pakket ophalen op hetzelfde tijdstip.

De tijden voor het afhalen en het brengen van de pakketten zijn:

Groep 1 geel en rood 13.00 uur
Groep 7 13.00 uur
Groep 2 geel en rood 13.30 uur
Groep 6 blauw 13.30 uur
Groep 3 14.00 uur
Groep 8 14.00 uur
Groep 4 14.30 uur
Groep 5 paars 14.30 uur
Groep 5 oranje 15.00 uur
Groep 6 groen 15.00 uur

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder