Koers onderwijsconcept

Om de koers van OBS De Vlinder te kunnen blijven bepalen, blijft het een zoektocht in de eigen dagelijkse praktijk naar ‘methoden’ die toepasbaar zijn voor het lesgeven.

De leerlingenpopulatie, de samenstelling van de groepen bepalen hoe de leeromgeving wordt vormgegeven. Het doel is dat alle leerkrachten weten wat zij moeten doen en weten waar zij naar toe moeten. De koers is voor iedereen helder, eenduidig en transparant.

We hebben gekozen om via het leerstofjaarklassensysteem voor de route van de effectieve of opbrengstgerichte school te gaan. (Ook een vlinder weet de route naar zijn bloem te vinden.)

Met het leerstofjaarklassensysteem wordt bedoeld dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en allen de bij die jaargroep behorende leerstof aangeboden krijgen. Binnen het leerstofjaarklassensysteem proberen we de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, zodat de kinderen leren om eigen, zelfstandige keuzes te maken. Er zijn voldoende mogelijkheden om een kind individueel aandacht te schenken en te begeleiden.

Een effectieve of opbrengstgerichte school voldoet aan een aantal specifieke kenmerken en werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen.

De visie op ons onderwijsconcept komt onder meer voort uit onderzoek van Marzano (2014) die ideeën heeft onderzocht over de effectieve school.

Uit dit onderzoek is bekend wat werkt in het onderwijs, waardoor we ons door de volgende factoren laten leiden:

  • Een gestructureerde aanpak.
    De leerkracht in een effectieve school heeft een zorgvuldige planning van de activiteiten die gedaan moeten worden. Deze planning is gebaseerd op in de school aanwezige, globale maand - en jaarplannen. Bepaalde vakken en activiteiten hebben elke dag of elke week een vaste plaats op het rooster, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn en wat ze die dag kunnen verwachten. Deze aanpak blijkt een goede invloed te hebben op de werkhouding van de leerlingen.
  • Hoge verwachtingen van de prestaties van de leerlingen (de ontwikkeling van de naastgelegen zone). De leerkrachten van onze school vinden dat hun aanpak van het onderwijs goed is. Zij verwachten dat hun leerlingen daarmee ook betere prestaties kunnen leveren. Dit optimistische beeld van de mogelijkheden van de leerlingen heeft op onze leerlingen een positieve invloed.
  • Accent op de verwerving van de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen).
  • Vergroting van de effectieve leertijd. Het is belangrijk dat de leerlingen de beschikbare tijd zo goed mogelijk benutten. Ook de leerkracht probeert steeds de beschikbare tijd voor instructie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en eist van de leerlingen dat ze hun tijd daadwerkelijk besteden aan de leertaak.
  • Frequente evaluatie van de vorderingen van de leerlingen. De resultaten van gebruikte onderwijsprogramma’s en de methoden worden op een effectieve school regelmatig geëvalueerd. Wanneer dat nodig is, leidt dat tot verbeteringen of bijstellingen (interventies). Uiteindelijk blijven daardoor alleen de goede programma’s en methoden bestaan.
  • Een ordelijk en veilig klimaat voor onze leerlingen (met bijzondere aandacht voor een optimaal pedagogisch klimaat in de groepen, waarbij de drie basisbehoeften van het kind uitgangspunt zijn: autonomie, competentie en relatie).
  • Op De Vlinder worden eisen gesteld aan het gedrag (van de leerling) en leerlingen worden aangesproken op gedrag dat als ongewenst wordt beschouwd. Op De Vlinder heerst de opvatting dat leren alleen goed mogelijk is in een rustige omgeving. Zo slagen we erin structuur en duidelijkheid in de leeromgeving van onze kinderen aan te brengen.
  • Het gebruik van het directe instructiemodel. De instructie van de leerkracht kenmerkt zich o.a. door een ‘stap - voor - stap - aanpak’. Elke stap bestaat uit een kleine, overzichtelijke hoeveelheid leerstof. Ook laat de leerkracht goed zien welke stappen de leerlingen achtereenvolgens moeten nemen om de leertaak met succes uit te kunnen voeren. Het directe instructiemodel is de meest logische en effectieve manier om kinderen nieuwe kennis, vaardigheden en strategieën te leren.