Positive Behavior Support (PBS)

Het schoolteam van OBS De Vlinder is in het schooljaar 2019-2020 gestart met een drie-jarig traject Positive Behavior Support.
Positive Behavior Support (hierna PBS) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het programma is, op wetenschappelijke basis, in Amerika ontwikkeld.
Uitgangspunt van het drie-jarig traject is dat het schoolteam werkt aan het systematisch aanleren van goed en gewenst gedrag. Het positief gedrag wordt bekrachtigd en beloond en ongewenst gedrag wordt eenduidig omgebogen.
PBS is dus een schoolbreed gedragen systeem van positief bekrachtigen van gewenst gedrag bij leerlingen. Het streven is om onze leerlingen op een positieve en stimulerende manier gewenst, goed gedrag aan te leren. Dit doen wij door:

  • Heldere gedragsverwachtingen te formuleren, waarbij onze vier pijlers van goed gedrag zijn: verantwoordelijkheid, veiligheid, vriendelijkheid en vertrouwen.
  • De gedragsverwachtingen zichtbaar te maken in de school. Onze regels hangen zichtbaar in de school en in de klas, waardoor leerlingen weten wat de gedragsverwachtingen zijn.
  • Het systematisch aanleren van gewenst gedrag. Binnen PBS wordt er vanuit gegaan dat leerlingen goed gedrag willen laten zien. Goed gedrag moet worden aangeleerd, net als taal en rekenen. De leerkrachten oefenen regelmatig actief gewenst gedrag via ‘gedragslessen’. Uitgangspunt is dat gewenst gedrag wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd.

Het schoolteam heeft in het schooljaar 2019-2020 de gedragsverwachtingen omschreven en op elkaar afgestemd. In het komende schooljaar zullen ook de ouders worden betrokken bij het PBS traject.