OBS De Vlinder

Kom voor sfeer, ontmoet, ontdek en leer
 

Welkom op de website van OBS De Vlinder

OBS De Vlinder is een openbare basisschool die midden in het dorp Ter Apel staat.

Een basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het jonge kind. Uw kind gaat elke week, acht schooljaren lang, gemiddeld 25 uren per week, naar de basisschool.
In deze periode vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool. U weegt waarschijnlijk zorgvuldig af welke school dat zal zijn.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Wat opvalt op De Vlinder is de rust en de gemoedelijkheid waarin wordt gewerkt. De leerkrachten hebben oog voor de unieke eigenschappen en behoeften van ieder kind. De sfeer en de ontmoeting heeft het schoolteam hoog in het vaandel staan.

Met behulp van deze website willen wij een beeld schetsen van onze school. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. U vindt onze adresgegevens onder het kopje contact rechtsboven op deze website.

Lees nu meer
Leren begint met verwondering
 

Koers onderwijsconcept

Om de koers van OBS De Vlinder te kunnen blijven bepalen, blijft het een zoektocht in de eigen dagelijkse praktijk naar ‘methoden’ die toepasbaar zijn voor het lesgeven.

De leerlingenpopulatie, de samenstelling van de groepen bepalen hoe de leeromgeving wordt vormgegeven. Het doel is dat alle leerkrachten weten wat zij moeten doen en weten waar zij naar toe moeten. De koers is voor iedereen helder, eenduidig en transparant.

We hebben gekozen om via het leerstofjaarklassensysteem voor de route van de effectieve of opbrengstgerichte school te gaan. (Ook een vlinder weet de route naar zijn bloem te vinden.)

Met het leerstofjaarklassensysteem wordt bedoeld dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en allen de bij die jaargroep behorende leerstof aangeboden krijgen. Binnen het leerstofjaarklassensysteem proberen we de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, zodat de kinderen leren om eigen, zelfstandige keuzes te maken. Er zijn voldoende mogelijkheden om een kind individueel aandacht te schenken en te begeleiden.

Een effectieve of opbrengstgerichte school voldoet aan een aantal specifieke kenmerken en werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen.

De visie op ons onderwijsconcept komt onder meer voort uit onderzoek van Marzano (2014) die ideeën heeft onderzocht over de effectieve school.

Uit dit onderzoek is bekend wat werkt in het onderwijs, waardoor we ons door de volgende factoren laten leiden:


Een gestructureerde aanpak.
De leerkracht in een effectieve school heeft een zorgvuldige planning van de activiteiten die gedaan moeten worden. Deze planning is gebaseerd op in de school aanwezige, globale maand - en jaarplannen. Bepaalde vakken en activiteiten hebben elke dag of elke week een vaste plaats op het rooster, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn en wat ze die dag kunnen verwachten. Deze aanpak blijkt een goede invloed te hebben op de werkhouding van de leerlingen.
Hoge verwachtingen van de prestaties van de leerlingen (de ontwikkeling van de naastgelegen zone). De leerkrachten van onze school vinden dat hun aanpak van het onderwijs goed is. Zij verwachten dat hun leerlingen daarmee ook betere prestaties kunnen leveren. Dit optimistische beeld van de mogelijkheden van de leerlingen heeft op onze leerlingen een positieve invloed.
Accent op de verwerving van de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen).
Vergroting van de effectieve leertijd. Het is belangrijk dat de leerlingen de beschikbare tijd zo goed mogelijk benutten. Ook de leerkracht probeert steeds de beschikbare tijd voor instructie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en eist van de leerlingen dat ze hun tijd daadwerkelijk besteden aan de leertaak.
Frequente evaluatie van de vorderingen van de leerlingen. De resultaten van gebruikte onderwijsprogramma’s en de methoden worden op een effectieve school regelmatig geëvalueerd. Wanneer dat nodig is, leidt dat tot verbeteringen of bijstellingen (interventies). Uiteindelijk blijven daardoor alleen de goede programma’s en methoden bestaan.
Een ordelijk en veilig klimaat voor onze leerlingen (met bijzondere aandacht voor een optimaal pedagogisch klimaat in de groepen, waarbij de drie basisbehoeften van het kind uitgangspunt zijn: autonomie, competentie en relatie).
Op De Vlinder worden eisen gesteld aan het gedrag (van de leerling) en leerlingen worden aangesproken op gedrag dat als ongewenst wordt beschouwd. Op De Vlinder heerst de opvatting dat leren alleen goed mogelijk is in een rustige omgeving. Zo slagen we erin structuur en duidelijkheid in de leeromgeving van onze kinderen aan te brengen.
Het gebruik van het directe instructiemodel. De instructie van de leerkracht kenmerkt zich o.a. door een ‘stap - voor - stap - aanpak’. Elke stap bestaat uit een kleine, overzichtelijke hoeveelheid leerstof. Ook laat de leerkracht goed zien welke stappen de leerlingen achtereenvolgens moeten nemen om de leertaak met succes uit te kunnen voeren. Het directe instructiemodel is de meest logische en effectieve manier om kinderen nieuwe kennis, vaardigheden en strategieën te leren.

Lees nu meer
 

Positive Behavior Support (PBS)

Het schoolteam van OBS De Vlinder is in het schooljaar 2019-2020 gestart met een drie-jarig traject Positive Behavior Support.
Positive Behavior Support (hierna PBS) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het programma is, op wetenschappelijke basis, in Amerika ontwikkeld.
Uitgangspunt van het drie-jarig traject is dat het schoolteam werkt aan het systematisch aanleren van goed en gewenst gedrag. Het positief gedrag wordt bekrachtigd en beloond en ongewenst gedrag wordt eenduidig omgebogen.
PBS is dus een schoolbreed gedragen systeem van positief bekrachtigen van gewenst gedrag bij leerlingen. Het streven is om onze leerlingen op een positieve en stimulerende manier gewenst, goed gedrag aan te leren. Dit doen wij door:


Heldere gedragsverwachtingen te formuleren, waarbij onze vier pijlers van goed gedrag zijn: verantwoordelijkheid, veiligheid, vriendelijkheid en vertrouwen.
De gedragsverwachtingen zichtbaar te maken in de school. Onze regels hangen zichtbaar in de school en in de klas, waardoor leerlingen weten wat de gedragsverwachtingen zijn.
Het systematisch aanleren van gewenst gedrag. Binnen PBS wordt er vanuit gegaan dat leerlingen goed gedrag willen laten zien. Goed gedrag moet worden aangeleerd, net als taal en rekenen. De leerkrachten oefenen regelmatig actief gewenst gedrag via ‘gedragslessen’. Uitgangspunt is dat gewenst gedrag wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd.

Het schoolteam heeft in het schooljaar 2019-2020 de gedragsverwachtingen omschreven en op elkaar afgestemd. In het komende schooljaar zullen ook de ouders worden betrokken bij het PBS traject.

Lees nu meer
 

Investeren in de toekomst: 21st century skills

Wat moeten kinderen van nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw?
Naast taal, rekenen en de kernvakken, is een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding nodig. Onderstaande vaardigheden zijn van belang:

Probleemoplossend vermogen.
Samenwerken.

Lees nu meer
 

OOW gaat voor W&T

Maandag 4 oktober 2021 organiseerde Openbaar Onderwijs Westerwolde in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een inspirerend en enthousiasmerend OOW-café ‘Wetenschap en Techniek’. OOW gaat samen met haar scholen W&T opnemen in het lesprogramma en het gehele curriculum. De leerkrachten hebben deze middag actief een aantal voorbeelden ervaren hoe Wetenschap en Techniek hun onderwijs kunnen verrijken. Alle scholen geven het aanbod van W&T op hun eigen manier vorm.

Wetenschap en Techniek is een kijk op de wereld die begint bij de verwondering van het kind. Het stimuleert kinderen tot creatief denken en problemen op te lossen door er kritisch naar te kijken; vaardigheden die zij hun hele leven kunnen blijven gebruiken! Het onderzoeksproces gaat volgens een onderzoekscyclus die kinderen duidelijkheid geeft tijdens het onderzoeken. Ze beginnen bij de verwondering en het stellen van vragen. Op deze vraag wordt een hypothese gesteld, waarna het uitgevoerd kan worden. Hierna kan een conclusie getrokken worden, wordt er gepresenteerd en is er tijd voor een inhoudelijke verdieping. Hierdoor worden de kinderen zelf aan het denken gezet en leren in deze stappen het leren op een onderzoekende manier.

Lees nu meer